نام و نام خانوادگی:حامدعسگری

درجه علمی: دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان-سال ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از  دانشگاه علوم پزشکی تهران -سال ۱۳۷۶

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۵۷     Email: asgari43@gmail.com

اصفهان،دروازه شیراز،خیابان هزارجریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوارسلامت،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی