نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا رضایتمند

درجه علمی: استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

  دکترای اقتصاد سلامت و فوق لیسانس سیاستگزاری سلامت، مدیریت و نوآوری از دانشگاه ماستریخت هلند

 دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۲۴ و ۰۳۱۷۹۲۹۶۵۰        Email: reza.rezayatmand@gmail.com

اصفهان،دروازه شیراز،خیابان هزارجریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوارسلامت،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،طبقه اول،اتاق ۲۱۵ کد پستی ۳۴۶۱-۸۱۷۴۶۷

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی