رسالت مرکز

مأموریت اين مركز توليد علم، دانش و افزايش زمينه پژوهش براي اصلاح ساختار سازماني و تصميمات مديريتي، ارتقاء كيفيت خدمات و سنجش كارآيي و اثربخشي برنامه‌ها در سيستم بهداشت و درمان است.

چشم­ انداز مرکز

يك مركز تحقيقاتي پويا، نوآور و خلاق از طريق پژوهشهای بنیادی و کاربردی در نظام سلامت کشور بمنظور تضمین کارآیی و اثربخشی خدمات سلامت.

ارزش ها

· رعايت اخلاق در پژوهش با تاكيد بر ارزشهاي متعالي اسلامي

· تاكيد بر فعاليت گروهي و كار تيمي

· توجه به كاربردي بودن نتايج تحقيقات در راستاي ارتقاي سلامت جامعه

· توجه به توليد علم و فناوري و نظريه پردازي

اهداف کلان

· گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه

· ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه‌

· توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها

· ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز

· ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي، در جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك

· توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة علم مديريت، سياستگذاري و اقتصاد سلامت در مراكز بهداشتي، درماني

· انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت سيستم بهداشت و درمان

· انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی