اعضای  ثابت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان حضور

عضویت

یک تا سه روز

تمام هفته

شورای پژوهشی

۱

دکتر احمدرضاپورقادری

دانشجوی پسا دکترا

 

*

 

۲

دکتر ساناز منصف

دانشجوی پسا دکترا

 

*

 

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی