گرایش و لاین مرکز

مدیریت در نظام سلامت و اقتصاد سلامت

 

 فهرست اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۸

اولویت

موضوع

۱

بررسی موارد اتلاف هزینه در برنامه تحول نظام سلامت و ارائه راهکارهای کاهش آن

۲

بررسی راهکارهای جذب بخش خصوصی در ارتقاء سلامت

۳

بررسی نقش سازمان های بیمه گر در برنامه تحول نظام سلامت

۴

بررسی تأثیر تغییرات درآمدی برنامه پزشک خانواده بر عملکرد پزشکان

۵

بررسی برونسپاری در نظام سلامت، چالش ها و راهکارهای اجرایی آن

۶

ارز یابی شاخص های ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷

بررسی هزینه منفعت اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها

۸

تعیین هزینه اثربخشی اجرای طرح پرونده الکترونیک در مراکز بهداشتی درمانی

۹

بررسی علل و عوامل فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشت و درمان

۱۰

بررسی راهکارهای انتصاب مدیران بیمارستان ها و تدوین شاخص های آن

۱۱

بررسی تاب آوری بیمارستان های دولتی در برابر حوادث و بلایا

۱۲

بررسی راهکارهای مقابله با تقاضای القایی در نظام سلامت

۱۳

بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهره وری واگذاری مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی

۱۴

بررسی نقش افزایش پرداختی به پزشکان خانواده بر رضایتمندی مردم و کیفیت و  کمیت خدمات سلامت

۱۵

بررسی هزینه اثر بخشی اجرای خدمات سلامت دهان و دندان در طرح تحول نظام سلامت

۱۶

بررسی علل گرایش ساکنان مناطق محروم به استفاده از خدمات در مراکز استان ها

۱۷

بررسی زیر ساخت های اعتبار بخشی در نظام سلامت

۱۸

بررسی چالش های نظام ارجاع در استان

۱۹

بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان در مقابله با حوادث بیولوژیکی و شیمیایی

۲۰

بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر افزایش تقاضای القایی از سوی عرضه کنندگان  خدمات سلامت

۲۱

تعیین جایگاه مدیریت بحران در طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه های مختلف

۲۲

بررسی راهکارهای افزایش بهره وری در واحدهای بهداشتی درمانی مناطق محروم

۲۳

تعیین راهکارهای کاهش تبعیض سلامت، توزیع عادلانه خدمات سلامت

۲۴

بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

۲۵

بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در واحدهای بهد اشتی درمانی

۲۶

نقش مدیریت سلامت در کنترل و کاهش تهدیدات سلامت محیط زیست شهری

۲۷

بررسی نقش آموزش در دوران تحصیل دانشجویان پزشکی در جذب و ماندگاری آنها در برنامه پزشک خانواده

۲۸

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت در رابطه با اقتصاد سلامت

۲۹

مطالعه تطبیقی استرتژی های افزایش علاقمندی،  حفظ و نگهداشت پزشکان خانواده

۳۰

نقش پرداخت های مالی به کارکنان در کیفیت و کمیت ارائه خدمات سلامت و راهکارهای بهبود آن

 

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی