اعضا هیأت موسس

  • ش, ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۹:۲۵

هیأت موسس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت از بین اساتید برجسته مرتبط انتخاب و با همکاری ایشان مرکز برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ به ثبت رسید.تعدادی از این اساتید در حال حاضر به درجه فرهیختگی نایل ولی مرکز از نظرات ایشان بهره مند است.

هیأت مؤسس مرکز
ردیف نام و نام خانوادگی هیأت موسس
۱ دکتر محمد حسین یارمحمدیان *
۲ دکتر ابوالقاسم نوری *
۳ دکتر زیبا فرج زادگان *
۴ دکتر سیما عجمی *
۵ دکتر سعیده کتابی *
۶ دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای  *