اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان حضور

عضویت

یک تا سه روز

تمام هفته

شورای پژوهشی

۱

دکتر محمدرضا رضایتمند 

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

*

۲

دکتر محمد حسین یارمحمدیان

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

*

۳

دکتر سعید کریمی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

 

۴

دکتر احمدرضا رئیسی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

*

۵

دکترمسعود فردوسی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

*

۶

دکتر علیرضا جباری

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

 

۷

دکتر فرزانه محمدی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

 

۸

دکتر نسرین شعربافچی زاده

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

*

۹

دکتر مریم جهانبخش

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

*

   

۱۰

دکتر ناهید توکلی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

*

 

*

۱۱

دکتر مریم معینی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

*

 

*

۱۲

دکترماندانا صاحب زاده

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

*

 

۱۳

دکتر مصطفی امینی رارانی 

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

*

 

*

۱۴

دکتر گلرخ عتیقه چیان

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

 

*

 

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی