اعضای  ثابت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان حضور

عضویت

یک تا سه روز

تمام هفته

شورای پژوهشی

۱

مهندس حامد عسگری

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

 

*

*

۲

دکتر مرضیه جوادی

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

 

*

 

۳

دکترفریماه رحیمی

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

 

*

*

۴

دکتر مجتبی احمد زاده

متخصص جراحی عمومی در مرکز آموزشی درمانی فارابی

*

   
۵ دکترآزاده علوی معاون مالی اداری دانشکده علوم توانبخشی *   *

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی