previous pauseresume next

فرم های مورد نیاز

سلام،به صفحه فرم های مورد نیاز مرکز خوش آمدید

در این صفحه اهم دستوالعمل ها و فرم های متداول برای تدوین و ارسال طرح های پژوهشی(با توجه به فرآیند پذیرش) و راهنماهای مربوط به آن آمده است در صورت نیاز به فرم های دیگر در بخش تماس با ما پیام بگذارید.مدیرسایت

فرم۱ :چهارچوب پیشنهادیه(پروپوزال) طرح های تحقیقاتی مرکز-۱۳۹۶

فرم۲: راهنمای تکمیل و ارسال پیشنهادیه طرح های پژوهشی مرکز

فرم ۳: چهارچوب تهیه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مرکز