previous pauseresume next

برنامه استراتژيك دانشگاه

در این صفحه شما با نحوه برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آشنا می شوید.در ابتدا برنامه اول ارزیابی و سپس تدوین برنامه دوم با استفاده از نتایج آن انجام گرفت.لطفا هرگونه نظرات خود را با نویسندگان در قسمت فرم تماس با ما وارد نمایید.

- گزارش ارزیابی عملکرد برنامه استراتژیک اول دانشگاه-۱۳۸۱تا ۱۳۸۵

-گزارش تدوین برنامه استراتژیک دوم دانشگاه-۱۳۸۷تا ۱۳۹۱