previous pauseresume next

انتشار اولویت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

عناوین پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا پروژه کارشناسی به ترتیب اولویت

۱-    شناسایی چالش های عدم گرایش خیرین به امور درمان بیماران سوختگی در شهر

۲-    مطالعه مقایسه ای استانداردهای BICUدر ایران با سایر کشورهای جهان

۳-    تحلیل هزینه اثربخشی  (Cost effectiveness Analysis)محلول های ضد عفونی کننده در بیمارستان: مطالعه موردی مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع)

۴-    مقایسه تطبیقی برنامه کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) با استانداردهای جهانی کنترل عفونت سوختگی

۵-    تحلیل هزینه (Cost Analysis)عفونت های بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) در مقایسه با دیگر بیمارستان های جنرال در شهر اصفهان

۶-    بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی در مرگ های ناشی از سوختگی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۷-    مطالعه روشهای نوین ضدعفونی و کنترل عفونت در بیمارستان سوانح سوختگی

۸-    بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۹-    بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی مرکز آموشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نسبت به پروسیجرهای درمان سوختگی

۱۰-بررسی میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری و همراهان آنها در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)اصفهان

۱۱-شناسایی چالش های اعتبار بخشی در مراکز سوانح سوختگی

۱۲-مقایسه تطبیقی شاخص LAE ۵۰در ایران با سایر کشورهای جهان

۱۳-بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نسبت به منشور حقوق بیمار

۱۴-محاسبه قیمت تمام شده خدمات درمان سوختگی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۱۵-بررسی طرح تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۱۶-بررسی انگیزش شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۱۷-تحلیل وضع موجود آموزش خانواده بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

۱۸-بررسی فرآیند و استاندارهای اعتبار بخشی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) در مقایسه بااستانداردهای اعتباربخشی بین المللی

                ۱۹-بررسی روند شاخص LAE ۵۰در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

                 ۲۰-تحلیل وضع موجود سیستم مدیریت اطلاعات در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم